Saturday, August 27, 2011

Trục đỗi ứng của một hình

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=x1JvW6NE_Lg]

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần 2018 Giải tích 12

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần