Friday, September 1, 2017

Min - Max của hàm số Giải tích 12

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần 2018 Giải tích 12

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần