Sunday, August 19, 2012

Video mô hình phần chia khối đa diện

Video mô hình phân chia khối đa diện (hình học 12)

Video:


No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Giải phương trình bậc 3 bằng tay [Phần 2]

Giải phương trình bậc 3 bằng tay [Phần 2] Sử dụng phép thế lượng giác.