Sunday, August 19, 2012

Video mô hình phần chia khối đa diện

Video mô hình phân chia khối đa diện (hình học 12)

Video:


No comments:

Post a Comment

Trong mục hồ sơ, bạn có thể chọn "Ẩn danh" để gửi bình luận của mỗi bài viết.

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần 2018 Giải tích 12

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần